Hierbij een weergave van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Kees Vuurwerk onderdeel van Commandeurs Bloemenhuis.


1. Algemeen
1.1) Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen en diensten van deze webwinkel anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
1.2) De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en Kees Vuurwerk.
2. Vooruitbetaling
2.1) Kees Vuurwerk is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.
3. Recht van terughouding
3.1) Kees Vuurwerk is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).
4. Overmacht
4.1) Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Kees Vuurwerk niet kan worden toegerekend.
4.2) Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4.3) Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de al door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.
5. Ontbinding
5.1) Iedere tekortkoming van Kees Vuurwerk in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
6. Afhaaltijd
6.1) De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
6.2) Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument,
heeft Kees Vuurwerk het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.
7. Betaling
7.1) Het aan Kees Vuurwerk verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan.
7.2) Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheid (iDEAL) die tijdens het bestelproces wordt aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen.
7.3) Het minimale orderbedrag is € 20, -.
7.4) De kosten voor deze betalingswijze wordt door Kees Vuurwerk gedragen.
8. Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
8.1) Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
8.2) De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
9. Annulering
9.1) Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.
10. Garantie en keuring
10.1) Kees Vuurwerk garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.
10.2) Kees Vuurwerk garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO.
10.3) Kees Vuurwerk garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.
11. Gebreken - klachten
11.1) De consument is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of
Kees Vuurwerk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Kees Vuurwerk er anders schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
11.2) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen.
11.3) De prestatie van Kees Vuurwerk geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen.
11.4) Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
11.5) Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kees Vuurwerk worden geretourneerd.
12. Aansprakelijkheid
12.1) Een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.
12.2) Kees Vuurwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Kees Vuurwerk verwijst u hierbij naar de instructies afgebeeld of beschreven op het artikel.
12.3) Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, - niet uitsluitend - verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken.
12.4) Tevens is Kees Vuurwerk niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
12.5) Kees Vuurwerk is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.
12.6) Indien Kees Vuurwerk ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument Kees Vuurwerk ter zake volledig vrijwaren en Kees Vuurwerk alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
12.7) De aansprakelijkheid van Kees Vuurwerk uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van Kees Vuurwerk wordt gedekt.
13. Toepasselijk recht bij geschillen
13.1) Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Kees Vuurwerk worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht e/o Rotterdam. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
13.2) Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
13.3) Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.
14. Aflevering
15.1) Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
15.2) Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
15.3) De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
15.4) De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij Kees Vuurwerk gedurende de officiële verkoopdagen - 29, 30 en 31 december 2022, bij een leeftijd vanaf 16 jaar - en een maximum van 25kg per persoon/auto.
15.5) Actie en/of voorverkoop artikelen tellen niet mee voor gratis vuurwerk.
15. Wijziging van de voorwaarden
16.1) Kees Vuurwerk is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen.
16.2) Wijziginge van de voorwaarden zullen altijd op deze pagina inzichtelijk gemaakt worden samen met de datum van de laatste wijziging.
16.3) Ieder dient voor zichzelf de voorwaarden met regelmaat op wijzigingen te controleren.